• २०७९ चैत्र १६  बिहिवार
  • Thursday 30 Mar 2023

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका समाचारहरु

View By:
image
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-१०-२५)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना  (२०७९-१०-२५)

image
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

image
दरखास्त फारम

दरखास्त फारम 

image
संशोधित सूचना (२०७९-०७-२८)

संशोधित सूचना (२०७९-०७-२८)

image
संशोधित सूचना

संशोधित सूचना 

image
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०३/१०)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

image
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०२/३१)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०२/३१)

image
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०२/३१)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०२/३१)