• Title
  Published Date
  Download Link
 • Suchi Darta Notice
  2017-07-10
 • Pharmacy Medicine Tender Notice 2074/03/30
  -0001-11-30
 • Tender Notice
  -0001-11-30
 • अस्पताल फार्मेसीको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागिछनोट गर्ने आशयको सूचना २०७४/०९/२५
  -0001-11-30
 • छपाई सम्बन्धि काम को सिलबन्दी बोलपत्र आहवान को सुचना 2074/09/25
  -0001-11-30
 • लिप्ट संचालन तथा मर्मत संभारको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागिछनोट गर्ने आशयको सूचना २०७४/०९/२५
  -0001-11-30
 • Tender notice of medicine and medical item
  -0001-11-30
 • Test Price List Of National Trauma Center
  -0001-11-30
 • Social Service Unit report from 2017-01-14 to 2018-02-12
  -0001-11-30
 • Tender notice of printing, medicine and medical items
  -0001-11-30
 • Tender notice of 3T MR System 2074/02/23
  -0001-11-30
 • Notice of 3T MR System pre-bid Meeting.
  -0001-11-30
 • २०७५/७६ को सुची दर्ता सम्बन्धी सूचना
  -0001-11-30
 • pharmacy tender notice 2075/76
  -0001-11-30
 • Vacancy Notice - Medical Officer (8th level)
  -0001-11-30
 • PHARMACY TENDER 2075/76 SELECTION NOTICE
  -0001-11-30
 • Vacancy Notice - Medical Officer (8th level) 2075/08/27
  -0001-11-30
 • Medical Item Quotation Purchase notice 2075/09/04
  -0001-11-30
 • Tender notice of CT and X-Ray film and Oxygen Gas 2075/09/13
  -0001-11-30
 • Quotation purchase of 2t on AC 2075/09/18
  -0001-11-30
 • tender notice of surgical goods 2075/09/22
  -0001-11-30
 • Cleanness printing clothing stationery and maintenance items tender notice 2075/09/27
  2019-01-10
 • Corrected list of maintenance item ( Cleanness printing clothing stationery and maintenance items tender notice 2075/09/27)
  -0001-11-30
 • Tender notice of Head and Spinal Injury 2075/10/24
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/01
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/05
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase notice 2075/11/07
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase notice 2075/11/08,
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/08
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/15
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/17
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/28
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/29
  -0001-11-30
 • Security Guard Tender Notice 2075/11/29
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/30
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/03
  -0001-11-30
 • Tender Notice 2075/12/05
  -0001-11-30
 • Quotation purchase 2075/12/07
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/08
  -0001-11-30
 • Corrected Tender Notice of Security Guard 2075/12/12
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/14
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/14
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/19
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/19
  -0001-11-30
 • Tender notice of Laundry Chemical 2075/12/25
  -0001-11-30
 • Notice for all Doctor's
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2076/01/04
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2076/01/06
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2076/01/11
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2076/01/12
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2076/01/15
  -0001-11-30
 • PHARMACY TENDER 2076
  -0001-11-30
 • Tender Notice of Medical and General Item 2076/07/14
  -0001-11-30
 • Correction Notice
  -0001-11-30
 • Title
  Published Date
  Download Link
 • Social service unit monthly report , 2073 magh
  -0001-11-30
 • Construction and Maintenance Tender Notice
  2017-04-01
 • Annual report of Social Service Unit 2017/2018
  -0001-11-30